MEMORIAS Y SUBVENCIONES

MEMORIA ACTIVIDADES 2023

MEMORIA 2023 final

 

INFORME AUDITORÍA CONTABLE 2023

INFORME AUDITORÍA CONTABLE 2023

 

MEMORIA ECONÓMICA 2023

CONTABILIDAD 2023

 

 

 

 

CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE, 

SUBVENCIÓN AO ABEIRO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA, FINANCIADO POLA UNION EUROPEA-NEXTGENERATIONEU , PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO  PARA TRANSPORTE de persoas dependentes ou con discapacidade por parte de entidades de iniciativa social da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estas Axuda foi financiada con cargo aos Fondos da UE e o Plan de recuperación e resiliencia, e apoiada pola Xunta de Galicia, coa cantidade de 39.800,01€.

 

 

 

 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA: COHESIÓN SOCIAL e XUVENTUDE 2023.

En xunta de Goberno, na sua sesión ordinaria  de 27 de outubro de 2023, en relación ás subvencións dirixidas a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventurde na provincia de Potevedra no ano 2023, concedeuselle  unha subvención a asociación ASPAVI por importe de 4.146,66 € para a execución do proxecto «FORMACION LABORAL NO RURAL : FORMACIÓN EN EMPREGO PÚBLICO III».

 

 

MEMORIA ECONÓMICA 2022

Memoria Económica CCVV 2022 Aspavi
MEMORIA DE ACTIVIDADES , AÑO 2022

memoria ACTIVIDADES 2022

 

INFORME DE AUDITORÍA ECONÓMICA EXTERNA, DEL AÑO 2022

INFORME AUDITORIA 2022

 

 

 

CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL, SUBVENCIÓN A TRAVÉS DE IRPF 2022/2023, para construcción ESTRUCTURA DEL «PROYECTO RESIDENCIAL ASPAVI 2023»

En el año 2022 nos ha sido concedida una ayuda para poder ejecutar la construcción de la estructura, de lo que en breve pretendemos que sea la Residencia para personas con grandes necesidades de apoyo, de la asociación ASPAVI.

La cantidad aportada asciende a 31.755,20€, que forma parte de los 78040,97€ que se han necesitado para ejecutar esta parte.

Al margen estarían las partidas anteriores , ejecutadas en 2022, en cuanto a excavaciones, cimentaciones, etc..

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA: COHESIÓN SOCIAL e XUVENTUDE 2022.

En xunta de Goberno, na sua sesión ordinaria  de 7 de outubro de 2022, en relación ás subvencións dirixidas a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventurde na provincia de Potevedra no ano 2022, concedeuselle  unha subvención a asociación ASPAVI por importe de 3494,13 € para a execución do proxecto «EMPREGO NO RURAL : FORMACIÓN EN EMPREGO PÚBLICO II».

 

 

 

 

 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y FUNDACIÓN O.N.C.E., Subvencionan en su totalidad la adquisicón de una FURGONETA ADAPTADA CON 2 PLAZAS DE SILLAS DE RUEDAS en el año 2022.

La consellería de POLÍTICA SOCIAL   a través de los programas 0,7 IRPF, a aportado 35.679,71€,  Y LA FUNDACIÓN O.N.C.E. a través de su línea de ayudas a entidades sin ánimo de lucro, han completado con 4.409,85, el coste total de  la adquisición de una furgoneta adaptada , con 5 plazas más dos para sillas de ruedas.

 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA: COHESIÓN SOCIAL e XUVENTUDE 2021.

En xunta de Goberno, na sua sesión ordinaria  de 8 de outubro de 2021, en relación ás subvencións dirixidas a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventurde na provincia de Potevedra no ano 2021, concedeuselle  unha subvención a asociación ASPAVI por importe de 3911,44 € para a execución do proxecto «EMPREGO NO RURAL : FORMACIÓN EN EMPREGO PÚBLICO».

CONTABILIDAD 2021

Cuentas Anuales 2021 ASPAVI

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2021

MEMORIA FINAL 2021-comprimido

 

 

INFORME AUDITORÍA CONTABLE 2021

Informe de auditoría 2021 ASPAVI firmado

 

INFORME AUDITORÍA 2020:

Informe de auditoría 2020

 

CONTABILIDAD 2020:

BdS 31_12_2021 Aspavi
PyG 2021 Aspavi
Cuentas Anuales 2021 ASPAVI
Cuentas Anuales 2020 ASPAVI revisadas

MEMORIA ACTIVIDADES 2020:

MEMORIA 2020

 

AXUDAS 2019/2020 POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, GARANTÍA XUVENIL.

Con data 01/10/2019, a secretaria xeral de Emprego, ditou resolución  pola que se otorga una subvención, con cargo a  aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5, polo importe de 19779,21 €. Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo ¨Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Xuvenil, a través del Programa Operativo de Emprego Juvenil, Eixe prioritario 5,. Prioridad de investimento 8.2 Obxectivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2

Dito proxecto, cunha duración de 7 meses, conleva a contratación de dous xoves desempregaods, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, cubrindoos custos de salario e de  cotización empresarial á Seguridad Social.

El programa a desenrolar sería «FOMENTO DA AUTONOMÍA NA DEPENDENCIA»

Dende esta entidade, o que pretendemos e desenrolar e afianzar, dende unha perspectiva global, as suas capacidades, desexos e actitudes dos nosos usuarios de cara á sociedade,  á área de interacción social e a afectividade. En resumen, que a sua calidade de vida sexa óptima e eles «piloten» este desenrolo.

En canto os traballadores, el obxetivo de esta entidade e dar formación y práctica no desempeño das funciones relacionadas co traballo con personas con discapacidade intelectual, á par que fomentar empatía e obxetividade nas  suas funcions. O resultado esperado será traballar con profesionaies que adquirisen unha serie de actitudes, coñecementos e ferramentas no trato con personas con discapacidade intelectual que os leven o recoñecemento de «bos profesionales»,  e poidan optar con maiores méritos a postos fixos dentro da red de asociacions que atendemos a personas dependientes.

 

  

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA: COHESIÓN SOCIAL e XUVENTUDE 2019.

En xunta de Goberno, na sua sesión extraordinaria de 29 de outubro de 2019, en relación ás subvencións dirixidas a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventurde na provincia de Potevedra no ano 2019, concedeuselle  unha subvención a asociación ASPAVI por importe de 4479,40 € para a execución do proxecto «EMPREGO NO RURAL III: OPOSICIÓNS, COMPETENCIAS CLAVE E EMPREGO PROTEXIDO».

 

 

CIERRE CUENTAS 2018.

BdS 31_12_2018 Aspavi
PyG 2018 Aspavi

 

MEMORIA ACTIVIDADES, ASPAVI 2018.

https://www.asociacionaspavi.org/wp-content/uploads/2019/04/MEMORIA-2018.-1.pdf 

 

AYUDAS 2018/2019 POR LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, GARANTÍA JUVENIL.

on fecha 22/08/2018, fué dictada por la Secretaría Xeral de Emprego, resolución por la que se otorga una subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.40.322C.481.5, por el importe de 18083,17 €. Esta ayuda está cofinanciada en un 91,89% por el ¨Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Emprego Juvenil, Eje prioritario 5,. Prioridad de inversión 8.2 Obxectivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2

Dicho proyecto, con una duración de 7 meses, conlleva la contratación de dos jóvenes desempleados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cubriendo los costes de salario y la cotización empresarial a la Seguridad Social.

El programa a desarrollar sería «CALIDADE DE VIDA NO RURAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL»

Desde esta entidad, lo que pretendemos es desarrollar y afianzar, desde una perspectiva global, sus capacidades, deseos y actitudes de nuestros usuarios de cara a la sociedad,  al área de interacción social y a la afectividad. En resumen, que su calidad de vida sea óptima y ellos «piloten» este desarrollo.

En cuanto a los trabajadores, el objetivo de esta entidad es dar formación y práctica en el desempeño de las funciones relacionadas con el trabajo con personas con discapacidad intelectual, a la par que fomentar empatía y objetividad en sus funciones. El resultado esperado será trabajar con profesionales que hayan adquirido una serie de actitudes, conocimientos y herramientas en el trato con personas con discapacidad intelectual que los lleven al reconocimiento de «buenos profesionales»,  y puedan optar con mayores méritos a puestos fijos dentro de la red de asociaciones que atendemos a personas dependientes.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA: COHESIÓN SOCIAL Y JUVENTUD 2018.

En Junta de Gobierno  de 11 de octubre de 2018, en su sesión ordinaria,  aprueba la concesión de 3.892,90 € para la ejecución del proyecto «EMPLEO EN EL RURAL (II)-OPOSICIONES Y COMPETENCIAS CLAVE», a favor de la asociación ASPAVI.  Gracias a estas ayudas nuestros chicos disponen de un profesional para formarles, guiarles y apoyarles en el desarrollo de su búsqueda profesional.

DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA : COHESIÓN SOCIAL Y JUVENTUD 2017

En el año 2017, La diputación de Pontevedra , ha concedido a la asociación ASPAVI una ayuda por valor de 4117,00€, para llevar a cabo el programa «EMPREGO NO RURAL: OBRADOIROS E OPOSICIÓNS», donde parte de nuestros usuarios participan en talleres formativos para presentarse a pruebas de la administración , con el objetivo de la obtención de un puesto de trabajo.

AYUDAS 2017/2018 POR LA CONSELLERÍA DE ECONOMIA EMPREGO E INDUSTRIA. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, GARANTÍA JUVENIL.

Con fecha 21/11/2017, fué dictada por la Secretaría Xeral de Emprego, resolución por la que se otorga una subvención, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.40.322C.481.5, por el importe de 16100,42 €. Esta ayuda está cofinanciada en un 91,89% por el ¨Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Emprego Juvenil, Eje prioritario 5,. Prioridad de inversión 8.2 Obxectivo específico 8.2.4., Medida 8.2.4.2

Dicho proyecto, con una duración de 7 meses, conlleva la contratación de dos jóvenes desempleados, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cubriendo los costes de salario y la cotización empresarial a la Seguridad Social.

El programa a desarrollar sería AUTONOMÍA E CALIDADE DE VIDA EN PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL»

Desde esta entidad, lo que pretendemos es desarrollar y afianzar, desde una perspectiva global, sus capacidades, deseos y actitudes de nuestros usuarios de cara a la sociedad, al mercado laboral, al area de interacción social y a la afectividad.

 

– PROYECTOS/SUBVENCIONES LLEVADAS A CABO EN 2013

Un año más se formó parte de la campaña de BOA MAN (conjunto de 8asociaciones de Vigo, que exponen los productos elaborados por sus usuarios enuna carpa en C/ Príncipe, campaña de verano (Junio), y campaña navideña (Diciembre).

Feria de Redondela, conseguimos un puesto para poder bajar al mercadillo y vender los productos que elaboran los chicos.

A través del Concello de Vigo, los usuarios ASPAVI participan en un programa de

TERAPIA CANINA, cuya finalidad es fomentar la autoestima, seguridad,lenguaje, comunicación,…etc.

Son sesiones de 2horas que se realizan en viernes alternos, y se trabaja de forma individual o grupal, según los chicos.E “APLICACIÓN DETERAPIA MEDIOAMBIENTAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDADINTELECTUAL” por valor de 3.400 € que aportó la       Excma. Diputación de Pontevedra.

PROYECTO   DE   “AUTOXESTION   EN   PERSOAS   CON DEPENDENCIA”, por valor de 1282,00 € que aportó el

Concello de Redondela

Aportación económica para DOS trabajadores a través de los PROGRAMAS DE COOPERACIÓN de la Consellería de Traballo, por importe de :

33471,para gastos de s.s. y para costes salariales (1 diplomado y un técnicoen integración social.)

Donación Citröen de 200 €para gastos generales de la entidad.

Subvención de la Consellería de Agricultura de 113.25 € y 37.75 €, correspondientes a las cuotas que se pagan al CRAEGA (Consello Regulador de Agricultura Ecológica)

Colaboración del Concello de Pazos en la limpieza/desbroce de la laderaque queda sin amurallar del recinto de la asociación.

Gestión de documentación en la solicitud de “Sábados Dinámicos” y “verán de lecer” para usuarios que deseen participar, llevados a cabo por elConcello de Vigo

Gestión del Bonotaxi para personas con problemas de movilidad, del

Concello de Vigo.

Ocio de ASPAVI, llevado a cabo por la monitora de deportes. ASPAVI formaparte de las UDS (Unidades de Desarrollo Sectorial)

en FADEMGA de:

– UDS de centros ocupacionales y empleo

ASPAVI forma parte del grupo de trabajo de Gerentes, coordinado desde la Federación

ASPAVI forma parte de la comisión de transporte de FADEMGA ASPAVIforma par del grupo de trabajo sobre trastornos duales en

FADEMGA